home > library information > library locations & hours > Brookdale Library > library news

Saturday, Jan. 11, 9:30a.m. – 2 p.m.
Lub koom haum Parental Readiness & Empowerment Program (PREP) zoo siab ua lub rooj sibtham dawb rau peb cov niamtxiv. Tuaj kawm txog cov cai tawm suab saib xyuas txog koj tus menyuam cov kev kawm ntawv. Muaj sijhawm rau koj ntsib nrog tus neeg ua haujlwm tham txog tus menyuam cov kev txhawb xeeb hauv tsev kawm ntawv. Peb muaj neeg pab txhais lus thiab zov menyuam. Muaj zaub mov noj thiab. Thov hu rau TsabLeej ntawm 612-715-8630 yog xav paub tshaj. Koom tes nrog Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Thinksmall, Minneapolis Public School, thiab HSPHD.

The Parental Readiness & Empowerment Program (PREP) will host a free advocacy workshop for Hmong parents. Parents will increase their advocacy skills and learn about their rights in their child's education. Parents will also have the opportunity to meet with a volunteer advocate to assess their child's educational needs during the Educational Consultation Clinic. Interpreters will be available.
Presented in collaboration with Lawyers' Committee for Civil Rights Under Law, Think Small, Minneapolis Public Schools, Hennepin County Human Services & Public Health Department.
Tell a Friend Tell a Friend Remind Me Remind Me
 

hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS