home > library information > new immigrants > Hmong
 
Hmoob Cov Koom Txoos Ua Lus Hmoob! Koj tsis tag yuav muaj daim pib (pib qiv ntawv) thiaj yuav koom tau. Tuaj koom dawb xwb!

Spice & Slice of Asian America: Pab tub ntxhais hluas tshuab qeej thiab seev cev/Spice & Slice of Asian America: Qeej Performers and Hmong Dance Troupe
Brookdale Library
Saturday, May 24, 2 p.m.
Tuaj koom Hmoob kev ua lom zem hu suab paj nruag thiab seev cev, thiab kawm txog Hmoob cov kev lig kev cai.
Txhawb nqa los ntawm koom haum Hmong Cultural Center.

 
Conversation Circles @ the Library
Practice English conversation skills with others each week, and learn how to use the library, too. More...
Conversation Circles

Tag nrho Cheeb Tsam Nroog Hennepin Tsev Qiv Ntawv cov koom txoos / All HCL Events

hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS