home > library information > new immigrants > Hmong
• Qhia kev thiab sij hawm qhib
• Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
• Koj daim pib qiv ntawv dawb
• Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
• Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
• Rov xa cov khoom hauv txhab qiv ntawv
• Nqi nplua/them
• Cov ntaub ntawv khaws tseg

Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
Hennepin County Library lub hom phiaj yog txhawb nqa kev txawj ntse, hloov lub neej thiab rub cov pejxeem los uake. Tau txais kev qhuas tias yog ib lub tsev nyeem ntawv zoo heev nyob rau hauv teb chaws Asmelikas (United States), nws yog 41 lub tsev nyeem ntawv tau muaj kev pab rau 1.2 lab tus pej xeem nyob hauv Hennepin County thiab muaj li ntawm 5 lab phau ntawv, CDs, DVD, thiab lwm yam khoom ua tshaj 40 hom lus thiab muaj 1,750 lub computers rau pej xeem siv. Tsev nyeem ntawv muaj kev pab rau txhua tus pej xeem los ntawm cov neeg ua hauj lwm tawm pab cov neeg nyob tom tsev, tsev laus thiab tsev kaw neeg. Txhawb nqa kev kawm thaum tseem yau, thaum tsis nyob tom tsev kawm ntawv lawm, haujlwm thiab ua lag luam, kev kawm txawj ntse thiab cov neeg muaj 55 xyoo lawm saum, tsev nyeem ntawv muaj kev los pab rau txhua haiv neeg nyob thoob plaws txhua txhia chaw.

About the Library
Hennepin County Library's mission is to nourish minds, transform lives and build community together. Recognized as one of the top libraries in the United States, the 41-library system serves 1.2 million Hennepin County residents and offers about 5 million books, CDs, DVDs and other items in more than 40 languages and has 1,750 public computers. The Library also serves County residents through outreach to patrons who are homebound, or in senior residences and in correctional facilities. Focusing on early literacy, out-of-school time, jobs and small business support, lifelong learning and individuals 55+, the Library weaves diversity throughout each area.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS