home > library information > new immigrants > Hmong
• Qhia kev thiab sij hawm qhib
• Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
• Koj daim pib qiv ntawv dawb
• Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
• Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
• Rov xa cov khoom hauv txhab qiv ntawv
• Nqi nplua/them
• Cov ntaub ntawv khaws tseg

Cov ntaub ntawv khaws tseg
Koj chaw nyob, email, xov tooj thiab hnub yug uas koj muab rau peb thaum koj ua daim npav qiv ntawv, thiab tej yam yuav txuas mus rau koj cov khoom koj qiv ntawm tsev nyeem ntawv peb yuav khaws kom zoo tsis pub lwm tus saib tau. Koj thiab tus neeg ua haujlwm hauv tsev nyeem ntawv uas pab koj ntawd thiaj saib tau koj cov ntaub ntawv xwb.

Data Privacy
The address, email address, telephone number and birthdate you provide when applying for a library card, and any information that links you with the library materials you check out, are private. The information may be viewed only by you and library staff who need the information to provide you with library service.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS