home > library information > new immigrants > Hmong
• Qhia kev thiab sij hawm qhib
• Qhia Txog Nroog Hennepin Txhab Qiv Ntawv
• Koj daim pib qiv ntawv dawb
• Cov khoom hom tseg hauv txhab qiv ntawv
• Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
• Rov xa cov khoom hauv txhab qiv ntawv
• Nqi nplua/them
• Cov ntaub ntawv khaws tseg

Kev txuas caij nyoog cov khoom hauv lub tsev nyeem ntawv
Feem ntau cov khoom yeej qiv dua los tau yog tias tsis muaj lwm tus xav qiv. Koj qiv tau dua koj cov khoom online ntawm www.hclib.org, hu xov tooj rau peb losis mus ntawm lub tsev nyeem ntawv. Koj yuav tsum muaj koj daim npav qiv ntawv thaum qiv dua cov khoom.

Renewing Library Materials
Most items may be renewed unless requested by another patron. You can renew materials online at www.hclib.org, by touchtone phone or at the library. You will need your library card when renewing items.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS