home > library information > new immigrants > Somali
 Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
 Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
 Kaarkaaga Maktabadda
 Codsashada qalabka maktabadda
 Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
 Soo celinta qalabka maktabadda
 Khidmad iyo ganaax
 Qarsoonaanta Xogta

Khidmad iyo ganaax
Hennepin County Library waxay ka qaaddaa ganaax haddii qofku lumiyo ama la soo daaho buug ama shey kale oo uu amaahday. Ganaax ayaa kugu soconaya maalin walba haddii soo celinta ama cusbooneysiinta sheyga aad amaahatay kula dhaafto taariikhda soo celinta. Haddii qofku uusan soo celin sheyga uu amaahday waxaa laga qaadaa lacag aan loo celin doonin. Ganaaxa waxaa qofku ka bixin karaa interneedka www.hclib.org ama in uu qof ahaan yimaado maktabadda.

Qofkii la daaha qalabka dadka waaweyn, waxaa laga qaadayaa khidmad ah 30 senti maalintii laga bilaabo taariikhda soo celinta.

Qofkii la daaha qalabka caruurta iyo dhalinyarada, waxaa laga qaadayaa khidmad ah 5 senti maalintii, laga bilaabo taariikhda soo celinta.

Fees and Fines
Hennepin County Library charges for overdue and lost items. If you return or renew materials late, you will be charged overdue fines for each calendar day the item is late. If you do not return materials, you will be charged a non-refundable service fee for each item. You may pay fines and charges online at www.hclib.org or at the library.

Overdue fines for adult items are $0.30 each calendar day. Overdue fines for teen and children's items are $0.05 each calendar day.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS