home > library information > new immigrants > Somali
 Tilmaan-bixinta iyo saacadaha
 Ku saabsan Maktabadda Degmada Hennepin
 Kaarkaaga Maktabadda
 Codsashada qalabka maktabadda
 Cusbooneysiinta alaabta maktabadda
 Soo celinta qalabka maktabadda
 Khidmad iyo ganaax
 Qarsoonaanta Xogta

Soo celinta qalabka maktabadda
Qalabka aad amaahatay waxaad geyn kartaa oo aad ku celin kartaa maktabadaha Degmada Hennepin ta kuugu dhow ama mid kasta oo ka mid ah maktabaddaha ummadda oo ka tirsan maktabadaha deegaanka labada magaalo ee mataanaha ah, oo ka tirsan ururka maktabadaha MELSA.

Returning Library Materials
Most library materials may be returned to any Hennepin County library or any public library in the Twin Cities area that is a member of MELSA.hcl mobile app
hclib
mobile
app
Facebook Twitter Tumblr YouTube Vimeo Flickr Federal Depository Library Federal
Depository
Library
Hennepin County Government Hennepin
County
Government
© 2014  Hennepin County Library12601 Ridgedale Drive, Minnetonka, MN 55305 Comments and Feedback    |    RSS