Hais dabneeg Uake: Hmoob / Stories Together: Hmong

A mother and her 3 sons reading a picture book.

Hais dabneeg Hmoob/Meska rau cov menyuam thiab lawv cov kws zov menyuam: Hais lus, hu nkauj, nyeem ntawv, sau ntawv, thiab uasi uake kom haum rau cov menyuam yaus. Sib faib cov phau ntawv, dabneeg, suab xaus sib dhos, suab paj nruag thiab kev ua zog.

Hmong/English family storytime for children of all ages and their caregivers. Talk, sing, read, write, and play together in a format appropriate for young children. Share books, stories, rhymes, music and movement.

Hais Dabneeg Uake tshwm sim rau qee hnub vas xom hauv Brookdale Library, 3-3:30 thaum tav su.

This new library program occurs on selected Saturdays at Brookdale Library, 3-3:30 p.m.